§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz zasady konkursu „Przeżyj 2023 jakby miał być Twoim ostatnim rokiem”, zwanego dalej Konkursem
 2. Organizatorem Konkursu jest NETCORP Jakub Gromek, Mozarta 1/57, 02-736 Warszawa, NIP: 822-215-90-24, zwany dalej Organizatorem.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 21.11.2022 r. w chwili opublikowania informacji o Konkursie w newsletterze (wysłanym z adresu gromekteam@panproduktywny.pl) oraz w mediach społecznościowych:
  Instagram: https://www.instagram.com/panproduktywny_pl/
  Facebook: https://www.facebook.com/panproduktywny
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jakubgromek/
 1. Konkurs trwa do dnia 05.12.2022 r. do godziny 23:59.
 2. Konkurs jest organizowany w serwisach Instagram, Facebook, LinkedIn oraz za pośrednictwem poczty mailowej.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnikiem) może być:
 1. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. posiadająca swój prywatny profil w serwisie Instagram, Facebook lub LinkedIn
 3. która obserwuje profil lub rozpocznie jego obserwowanie w trakcie jego trwania i utrzyma status obserwującego profil przynajmniej do momentu wyłonienia zwycięzcy Konkursu, w wybranym medium społecznościowym, odpowiednio:
  Instagram: https://www.instagram.com/panproduktywny_pl/
  Facebook: https://www.facebook.com/panproduktywny
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jakubgromek/
 1. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się również do jego przestrzegania i biorąc w nim udział, potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu lub podobnym z Organizatorem Konkursu.

§ 3. ZASADY KONKURSU, WYBÓR ZWYCIĘZCY

 1. Obowią postawionym przed uczestnikami Konkursu jest:
  1. Zamieścić post na własnym profilu wybranego portalu społecznościowego: Facebook, Instagram lub LinkedIn z odpowiedzią na pytanie:
   Jak przeżyłbyś/przeżyłabyś 2023 wiedząc, że to Twój ostatni rok?
  2. Posta musi zawierać poniższą informacje oraz tag osoby:
   Biorę udział w konkursie MojPrzelomowyRok.pl #MPR23 z Jakubem oraz Magdaleną (oznacz profil Jakub oraz Magdaleny w poście – dane naszych profili:)
Profile JakubaProfile Magdaleny
Instagram: https://www.instagram.com/panproduktywny_pl/ 
Facebook: https://www.facebook.com/panproduktywny
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jakubgromek/ 
Instagram: https://www.instagram.com/magda_w_szwecji/ 
Facebook: https://www.facebook.com/pedagogwszwecji/ 
LinkedIn:
 1. Oznaczyć 3 swoich znajomych, którzy Twoim zdaniem powinni zobaczyć wiadomość o konkursie. Oznaczenie musi być widoczne w treści posta lub jego komentarzach. 
 2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://jakubgromek.pl/zgloszenieMPR23 najpóźniej do 5.12.2022 do godziny 23:59 (czasu polskiego) 
 1. Zwycięzcę konkursu wyłoni dwuosobowa komisja konkursowa w osobie Jakuba Gromka oraz Magdaleny Borzęckiej-Surmacz po zweryfikowaniu spełniania warunków uczestnictwa w Konkursie, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 2. Komisja konkursowa wybierze najtrafniejszy post, list, wypracowanie (zdjęcie + opis), który najlepiej jej zdaniem odpowiada na zadane w poście konkursowym pytanie.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi cztery dni po dniu zakończenia Konkursu (tj. 9.12.2022).
 4. Wyniki Konkursu oraz dane zwycięzców zostaną opublikowane w osobnym poście w mediach społecznościowych Organizatora oraz w wiadomości e-mail zgłoszonych uczestników. Zwycięzcy wyrażają zgodę na publikację nazwy jego profilu oraz imienia i nazwiska przez Organizatora.
 5. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcami w celu potwierdzenia odebrania nagrody. 

§ 4. NAGRODA

 1. W konkursie przewidziano trzy nagrody:
  1. Nagroda 1: bezpłatny udział w rocznym programie rozwojowym Mój Przełomowy Rok https://mojprzelomowyrok.pl 
  2. Nagroda 2: 50% rabatu na udział w rocznym programie rozwojowym Mój Przełomowy Rok https://mojprzelomowyrok.pl 
  3. Nagroda 3: 25% rabatu na udział w rocznym programie rozwojowym Mój Przełomowy Rok https://mojprzelomowyrok.pl 
 2. Dostęp do nagrody zostanie przyznany drogą elektroniczną.
 3. Program Mój Przełomowy Rok edycja 2023 startuje 1 stycznia 2023 roku.
 4. W razie, gdyby przepisy prawa przewidywały konieczność uiszczenia podatku od nagród, zwycięzca samodzielnie odpowiada za uiszczenie tego podatku.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu mogą być składane drogą elektroniczną, na adres e-mail kontakt@jakubgromek.pl, w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Reklamacja rozpatrywana będzie przez komisję konkursową w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 3. O decyzji komisji konkursowej zgłaszający Reklamację zostanie z wykorzystaniem poczty elektronicznej, na adres e-mail, z którego reklamacja została nadesłana. Decyzja komisji konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Konkursu, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń, jeśli takie się pojawią.
 3. Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Uczestników:
  1. nazwa profilu użytkownika w serwisie społecznośćiowym, o ile zawiera ona dane osobowe,
  2. Imię i nazwisko, e-mail oraz adres zwycięzcy,
  3. Imię i nazwisko, e-mail oraz adres Uczestników zgłaszających reklamacje,
  4. Inne dane osobowe niezbędne do zweryfikowania spełniania warunków uczestnictwa Konkursie.
 4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia. 
 5. Uczestnik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych przez Uczestnika, w tym zwycięzcę jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagrody.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 8. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika będą te podmioty, którym Organizator ma obowiązek ich przekazywania na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi niezbędne do wykonywania zobowiązań. 
 9. Dane osobowe Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory interpretacyjne dotyczące treści Regulaminu rozstrzyga komisja konkursowa. W razie niemożności rozstrzygnięcia sporu sprawa zostanie skierowana przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 847) i nie stanowi gry losowej w rozumieniu art. 2 ww. ustawy.
 4. Niniejszy regulamin stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku naruszenia Regulaminu komisja konkursowa może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
 6. Serwisy, w których odbywa się Konkurs, tj. Instagram oraz YouTube nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Organizatora, treść Regulaminu i przebieg Konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Instagram, ani nie jest z nim związany.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.11.2022 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem Konkursu i bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej aktualizacji w miejscu publikacji Regulaminu. Wszelkie zmiany po rozpoczęciu Konkursu dopuszczalne są wyłącznie z ważnej przyczyny, w szczególności w razie konieczności rozstrzygnięcia wątpliwości interpretacyjnych, zmiany terminu Konkursu, uregulowania nieuregulowanych dotąd kwestii. Zmiana regulaminu nie może naruszać praw nabytych Uczestników.

Shopping cart

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to search or Esc key to close