Regulamin szkoleń prowadzonych przez NETCORP Jakub Gromek

zwany dalej „Regulaminem​”:​

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Jakubem Gromkiem oraz Klientami i ma zastosowanie do wszystkich Szkoleń organizowanych przez prowadzącego działalność gospodarczą NETCORP Jakub Gromek (NIP 822-215-90-24, REGON: 141380312) zwanym dalej “Jakub Gromek” lub “NETCORP”.

1.2. Organizatorem szkoleń otwartych jest Jakub Gromek.

1.3. Lista obejmująca aktualny zakres i proponowane terminy Szkoleń znajduje się na stronie internetowej: https://www.jakubgromek.pl/
Lista Szkoleń nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowi informację o zakresie prowadzonych przez NETCORP szkoleń.

2. Definicje

2.1. Jakub Gromek – NETCORP Jakub Gromek, Mozarta 1/57, 02-736 Warszawa, NIP: 822-215-90-24, REGON: 141380312   – dostawca produktów i/lub usług wskazanych w zamówieniu, upoważniony do przyjmowania zapłaty za produkty i/lub usługi określone formularzem lub zamówieniem.

2.2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zamawiająca produkty i/lub usługi wskazane w Formularzu zgłoszeniowym.

2.3. Umowa – umowa zawarta pomiędzy NETCORP a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

2.4. Regulamin – zbiór zasad regulujących stosunek prawny Jakuba Gromka oraz Klienta, będący integralną częścią zamówienia lub innych dokumentów dostępnych na stronie jakubgromek.pl.

2.5. Formularz – formularz dostępny na stronie JakubGromek.pl umożliwiający zarejestrowanie się przez Klienta na dostępne Szkolenie.

2.6. Szkolenie – wydarzenie wskazane w wypełnionym formularzu.

2.7. Grupa klientów – więcej niż jeden klient zgłoszony bądź na podstawie skierowania na szkolenie przez ten sam podmiot (Klienta), bądź poprzez oświadczenie złożone Jakubowi Gromkowi, iż wskazane osoby stanowią grupę Klientów w rozumieniu niniejszego regulaminu.

2.8. Cena​ – cena Szkolenia, każdorazowo podana na stronie internetowej JakubGromek.pl przy danym Szkoleniu; Cena podana jest w kwocie brutto, tj. z podatkiem VAT;

2.9. RODO​ – Rozporządzenie​ Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku​ z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu​ takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2.10. Siła​ wyższa – ​oznacza ​zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu usług, które to zdarzenie jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Jakuba Gromka, jak i Klienta, i któremu, działając z należytą starannością, nie można się przeciwstawić. Jakub Gromek i Klient za zdarzenia siły wyższej w szczególności uznają: strajk, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych i wyjazdowych, nagła choroba Prowadzącego, w wyniku których niemożliwe jest dotarcie do miejsca Szkolenia i jego przeprowadzenie, wynik działań lub zaniechań administracji państwowej (np. zakazy ruchu, brak zezwoleń), klęski żywiołowe, epidemie itp.;

2.11. Strony ​-​ łącznie Klient i Jakub Gromek;

2.12. Prowadzący – osoba prowadząca Szkolenie, która wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem w tematyce Szkolenia;

2.13. Umowa​ zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

2.14. Ustawa​ o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

2.15. Polityka​ prywatności​ -​ zbiór informacji na temat zbieranych, przetwarzanych i przechowywanych​ danych osobowych Zamawiającego dostępny pod adresem: https://jakubgromek.pl/polityka-prywatnosci/

3. Oświadczenia

3.1. Klient oświadcza, że zapoznał się z Formularzem oraz Regulaminem, przyjmuje do wiadomości, że wspólnie zaakceptowane dokumenty stanowią Umowę pomiędzy Klientem a Jakubem Gromkiem.

3.2. Klient obowiązuje się zapłacić Jakubowi Gromkowi za zamówione produkty i/lub usługi kwotę w wysokości i terminie, określonym w Formularzu.

3.3. Płatności z tytułu wykonania niniejszej umowy powinny być dokonane w formie i w sposób wskazany w Formularzu.

3.4. Klient, przy akceptacji Regulaminu wraz z Formularzem może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Sklepu w celach marketingowych w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych i ofert, otrzymywania artykułów i innych bezpłatnych materiałów szkoleniowych, kodów rabatowych na wybrane produkty w sklepie online, oferty specjalne dla wybranych klientów i inne informacje handlowe. Klient może w każdej chwili wycofać taką zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.5. Akceptacja Formularza i Regulaminu są równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby uczestniczącej w wydarzeniu, w tym za pomocą aparatu fotograficznego oraz umieszczenia jego wizerunku we wszelkich materiałach cyfrowych, oraz drukowanych, w celu prowadzenia działalności informacyjnej, marketingowej, w tym na profilu Facebook JakubGromek.pl, a także na wszelkich innych portalach elektronicznych.

3.6. W przypadku zakupu szkolenia na rzecz osoby trzeciej Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego szkolenia. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że poinformował o treści Regulaminu osobę trzecią, uzyskując jej akceptację w tym zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej uczestniczącej w szkoleniu, zgodnie z ust. 3.5. Wszelką odpowiedzialność za brak zgody i uczestnictwo osoby trzeciej w szkoleniu ponosi Klient. 

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

4.2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy wymaga poinformowania Jakuba Gromka listownie na adres podany w pkt. 2.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jakubgromek.pl o odstąpieniu od Umowy zakupu usługi i/lub produktów wymienionych w niniejszej Umowie.

Odstępując od umowy, Klient może skorzystać z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. Z 2014 poz. 287 z późn. zm.)

4.3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej Jakub Gromek niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

4.4. W przypadku odstąpienia od umowy Jakub Gromek zwróci klientowi wpłaconą kwotę w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania odstąpienia.

4.5. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Szkoleniu. Jakub Gromek nie jest przy tym zobowiązany do zwrotu żadnych kwot zgłoszonym uczestnikom.

5. Zmiana terminu szkolenia

5.1. Klient ma możliwość jednorazowego przeniesienia terminu szkolenia po uiszczeniu opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł za przeniesienie terminu uczestnictwa.

5.2. Skorzystanie z przeniesienia terminu wymaga poinformowania Jakuba Gromka na adres podany w pkt. 2.1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jakubgromek.pl o chęci zmiany terminu szkolenia, będącego przedmiotem niniejszej Umowy oraz uiszczenia opłaty administracyjnej na konto banku ING 69 1050 1894 1000 0090 6158 3895 tytuł “zmiana terminu szkolenia [imię i nazwisko].

5.3. Przeniesienie terminu uzależnione jest od posiadania przez Jakuba Gromka wolnych miejsc na zakupione Szkolenie.

5.4. W przypadku braku dodatkowych terminów danego szkolenia istnieje możliwość zmiany zakupionego wydarzenia na inne dostępne w aktualnej ofercie Jakuba Gromka, pod warunkiem wyrównania różnicy w cenach przez Klienta. Nadpłaty wynikające z zakupionych wcześniej szkoleń nie będą zwracane. O tym, czy dany przypadek jest uzasadniony, decyduje Jakub Gromek.

6. Płatności

6.1. Płatność Ceny za Szkolenie odbywa się na podstawie zamówienia, która zostanie przesłana Klientowi wraz z potwierdzeniem otrzymania Formularza zgłoszeniowego na Szkolenie.

6.2. Klient jest zobowiązany do zapłaty całości Ceny przed rozpoczęciem Szkolenia. Zapłata Ceny jest warunkiem dopuszczenia Uczestnika do udziału w Szkoleniu otwartym. Brak udziału w Szkoleniu przez Uczestników, o których mowa w pkt 4.9 Regulaminu, nie zwalnia tego Uczestnika lub podmiotu trzeciego zgłaszającego Uczestnika od zapłaty Ceny.

6.3. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta całości Ceny, Jakub Gromek wystawi Klientowi Fakturę VAT, która zostanie przekazana w sposób wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

6.4. Jeżeli z opisu Szkolenia nie wynika inaczej, Cena obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, dostęp do sprzętu szkoleniowego, [poczęstunek podczas przerwy kawowej oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu].

7.  Przeniesienie prawa

7.1. Przeniesienie prawa, do skorzystania z zakupionego Szkolenia na wskazaną osobę możliwe jest najpóźniej na 3 dni roboczych przed planowanym terminem Szkolenia.

7.2. Przeniesienie prawa do skorzystania z zakupionego Szkolenia, wymaga zgody Jakuba Gromka przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@jakubgromek.pl o chęci zmiany na zmianę osoby mającej uczestniczyć w Szkoleniu. 

7.3. Jakub Gromek zastrzega sobie prawo uwzględnienia powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu określonego w niniejszym postanowieniu. Uwzględnienie powiadomienia dokonanego z naruszeniem terminu zależy jedynie od woli Jakuba Gromka i nie wymaga uzasadnienia.

8.  Dostarczenie produktów lub usług

8.1. Dokonanie zapłaty w pełnej wysokości, wskazanej w Formularzu upoważnia Klienta do otrzymania produktów i/lub usług wskazanych podczas składania zamówienia.

8.2. Jakub Gromek nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie produktów, wynikające z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.

8.3 Dostawa produktów fizycznych nastąpni niezwłocznie, w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia. W przypadku niemożliwości dostarczenia w określonym terminie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w wiadomości email.

8.4 Usługi i produkty online będą dostarczaone niezwłocznie, we wskazany w produkcie sposób (wysyłka maila z linkiem lub dostęp do platformy). Dostarczenie online nie powinno przekraczać 24 godzin.

8.5 W razie braku otrzymania produktów, usług lub dokumentów należy przesłać zapytanie na adres poczty elektronicznej: kontakt@jakubgromek.pl 

9  Własność intelektualna

9.1. Prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku z produktem i/lub usługą, są własnością Jakuba Gromka. Prawa własności intelektualnej w tym zakresie nie są przenoszone na Klienta.

9.2. Materiały przekazane lub udostępnione Klientowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego w celach edukacyjnych i szkoleniowych. Klient nie ma prawa powielać materiałów oraz przekazywać materiałów ani żadnych innych przedmiotów stanowiących własność intelektualną Jakuba Gromka osobom trzecim.

9.3. Klient nie jest uprawniony do rejestrowania lub utrwalania przebiegu usługi za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.

9.4. Klient może robić zdjęcia w czasie Szkoleń, w których sam uczestniczy. Zdjęcia te Klient może wykorzystywać tylko w celach prywatnych. W szczególności zaś Klient nie może wykorzystywać zrobionych zdjęć w celach komercyjnych.

9.5. Zabronione jest prowadzenie przez Klienta szkoleń o treści opartej na wiedzy zdobytej w trakcie Szkolenia.

10. Odpowiedzialność i ochrona bezpieczeństwa uczestników Szkolenia

10.1. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Jakub Gromek ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Szkolenia, chyba że wykaże, iż nie mógł zapobiec szkodzie pomimo dołożenia należytej staranności.

10.2. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszego Regulaminu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Jakub Gromek nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody wynikające z działań lub zaniechań osób, za które Jakub Gromek nie ponosi odpowiedzialności,

b) szkody spowodowane działaniem Siły Wyższej.

10.3. Jakub Gromek zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Szkolenie oraz przebywanie na nim, bez uprawnienia Klienta do zwrotu kosztów związanych z uczestnictwem w Szkoleniu, osobom:

a) Nie zaproszonym lub nieznajdującym się na liście gości.

b) Znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.

c)  Zachowującym się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku Szkolenia i jego uczestników.

11. Ochrona danych osobowych

11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że Administratorem Twoich danych osobowych jest: Jakub Gromek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NETCORP Jakub Gromek, Mozarta 1/57, 02-736 Warszawa, NIP: 822-215-90-24., dalej: „Administrator”.

11.2. Z Jakubem Gromkiem, jako Administratorem danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: odo@jakubgromek.pl

11.3. Dane osobowe Klientów zbierane przez Jakuba Gromka zbierane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

11.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, wysyłając żądanie na adres e-mail odo@jakubgromek.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

11.5. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ich zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11.6. Klient ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

12. Reklamacje

12.1. Reklamacje wraz ze szczegółowym opisem problemu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail kontakt@jakubgromek.pl.

12.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Jakuba Gromka.

12.3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Klienta, chyba że Klient wyraźnie zastrzeże inną formę otrzymania odpowiedzi na zgłoszoną reklamację.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Do umowy znajdują zastosowanie zasady i warunki przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Szkolenia, zastosowanie mają w pierwszej kolejności regulamin dostępny na stronie: https://jakubgromek.pl/regulamin/, a następnie właściwe przepisy prawa.

13.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

13.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.08.2020

Czas zacząć świadomie budować swoje życie! Jestem tutaj, aby pomóc Ci zaplanować kroki i towarzyszyć Ci w tej drodze.

Address

Postępu 19 lokal 110,

02-676 Warszawa

 

©2023 Jakub Gromek | Pan Produktywny

Shopping cart

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to search or Esc key to close