Wersja dokumentu 1/2023
Data obowiązywania 6 luty. 2023

ściągnij jako PDF

obowiązujący od 6 lutego 2023 r. 

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Programu „Mój Przełomowy Rok”, który jest dostępny na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://mojprzelomowyrok.pl/ i https://jakubgromek.pl/ 

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup Programu Mój Przełomowy Rok będę nazywać „Sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@jakubgromek.pl oraz pod numerem telefonu: 601 929 586

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Usługodawcą jest właściciel Sklepu, Jakub Gromek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETCORP Jakub Gromek, pod adresem ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta, 1/57, 02-736 Warszawa NIP 8222159024, REGON 141380312.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają ze szkolenia Mój Przełomowy Rok w ramach Sklepu,. Odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji

Sklep, Jakub Gromek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETCORP Jakub Gromek, pod adresem ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta, 1/57, 02-736 Warszawa NIP 8222159024, REGON 141380312.

Usługodawca

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://mojprzelomowyrok.pl/i https://jakubgromek.pl/

Sklep

Formularz służący do złożenia zamówienia Szkolenia. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranego wariantu Szkolenia do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.

Formularz zamówienia

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Szkolenia. 

Klient

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Szkolenia zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Treści lub Usługi (Szkolenia), która jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. 

Dostęp do Konta umożliwia dostęp do materiałów i treści udostępnianych w ramach Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie.

Konto Klienta

To dane wytworzone i udostępniane w postaci cyfrowej udostępniane w ramach Szkolenia (nagrania, pliki pdf itd.).

Treść cyfrowa

To usługa zapewniania w ramach Szkolenia i pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Usługa cyfrowa

Usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na przeprowadzeniu konsultacji o charakterze coachingowo-mentoringowym. Konsultacje wchodzą wyłącznie w skład pakietu Szkolenia w wersji Premium.

Konsultacja

Usługa świadczona przez Usługodawcę w ramach Szkolenia np. spotkanie na żywo z ekspertem z danej dziedziny, Konsultacja. 

Usługa

To indywidualny, dwuletni dostęp Klienta do Treści cyfrowych/Usług cyfrowych/Konsultacji/Usług które są przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Dostęp do pierwszych treści udostępnianych w ramach Szkolenia następuje 1 stycznia 2023 r. 

Opis Szkolenia oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu. Zakres usług świadczonych w ramach Umowy przez Usługodawcę w ramach Szkolenia zależy od wariantu Szkolenia, który został wybrany i opłacony przez Klienta.

Szkolenie sprzedawane jest w trzech wariantach szczegółowo opisanych w Sklepie, a to: 

 1. Szkolenie SOLO,
 2. Szkolenie Adventure,
 3. Szkolenie Premium.

Treści udostępniane w ramach Szkolenia są udostępniane w sposób cykliczny. W każdym miesiącu dostarczane są treści dotyczące danego modułu Szkolenia.

Szkolenie

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne Usługodawcy z tytułu wykonania Umowy przez Usługodawcę. 


W przypadku płatności jednorazowej za Szkolenie, Cena danego wariantu Szkolenia jest niższa niż w przypadku płatności subskrypcyjnej zgodnie z opisem wskazanym w opisie Szkolenia w Sklepie.

Cena 

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. 

Usługa Elektroniczna 

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: 

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; 
 • dostęp do poczty elektronicznej; 
 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

Wymagania Techniczne 

To umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu. Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Szkolenia, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.

Umowa 

Zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług 

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia dotyczącej danego wariantu Szkolenia i kierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Zamówienie 

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Szkolenia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny Szkolenia. 

Koszyk 

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Szkolenia. 

Promocje

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

Pierwsza Cena Szkolenia, w której pojawiło się Szkolenie w Sklepie.  

Cena Początkowa 

Najniższa Cena, w jakiej Szkolenie było dostępne w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni. 

Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni

Cena Szkolenia w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji. 

Cena Promocyjna 


Ogólne warunki korzystania
ze Sklepu 

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.
 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami. 
 3. Ceny wariantów Szkolenia wskazane w Sklepie są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych. 
 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe). 
 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów; 
 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu; 
 3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu i Szkolenia jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 4. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie oraz w ramach funkcjonalności udostępnionych w ramach Szkolenia niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa; 
 5. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Usługodawcę w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
 6. niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta; 
 7. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości. 
 • Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom trzecim lub do korzystania z konta innego Klienta. Treści i materiały udostępnianie Klientowi w ramach Szkolenia przeznaczone są do użytku własnego Klienta.
  1. Szkolenie może być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Szkolenie było dostępne w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).
  2. W przypadku udostępnienia Szkolenia w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że Szkolenie jest w Cenie promocyjnej i wskazuje Ostatnią najniższą Cenę z ostatnich 30 dni.
  3. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały ze Szkolenia. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w zakładce https://jakubgromek.pl/weryfikacja.
  4. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Szkolenia na stronie Sklepu. 
  5. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).
 • Udział w Szkoleniu ma na celu poszerzenie kompetencji Klienta, zbudowanie fundamentu wiedzy, która daje możliwość zbudowania poczucia własnej wartości i świadomego kierowania swoim życiem. Usługodawca nie odpowiada za działania Klienta i sposób wdrożenia w życie wiedzy zdobytej podczas Szkolenia przez Klienta.
 1. W przypadku zakupu Szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu, Polityki prywatności i szczegółach zakupionego Szkolenia. 

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne: 
 1. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu oraz dostęp do Szkolenia za pomocą Konta po zalogowaniu na stronie Sklepu; 
 3. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie; 
 4. Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
 5. Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.
 1. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.
 2. Usługodawca świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie jednego roku od ostatniego zalogowania Klienta na Konto. Usługodawca usuwa Konto na żądanie Klienta.
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie. 
 4. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. 
 5. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do Usługodawcy poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu. 
 6. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie. 
 7. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie. Dane umożliwiające korzystanie z Konta są przesyłane przez Usługodawcę po otrzymaniu Zamówienia i potwierdzeniu zawarcia Umowy.
 8. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta lub poprzez założenie Konta przy czym Konto tworzone jest przez Usługodawcę w każdym przypadku w razie złożenia Zamówienia. Konto pozwala Klientowi na udział w Szkoleniu i dostęp do treści udostępnianych w ramach Szkolenia.
 9. Usługodawca, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu. 
 10. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.
 11. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta Szkolenia do Koszyka.
 12. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcy lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu. 
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 
 15. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację. 
 16. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności 

 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Szkolenia poprzez stronę Sklepu.
 2. Główne cechy Szkolenia oraz specyfikacja są określone na stronie Sklepu na której opisane są warianty Szkolenia. 
 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej. 
 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez Usługodawcę, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 5. Przedmiotem Umowy Szkolenie dostępne dla Klienta za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.
 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 7. Usługodawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie danego wariantu Szkolenia do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. 
 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. 
 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, dokładny adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany wariant Szkolenia, sposób płatności za Szkolenie wybrany przez Klienta. 
 10. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym NIP.
 11. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności Usługodawcy, a także zapłata Ceny za Szkolenie przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga. 
 12. Naciśnięcie przycisku „Kup teraz” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany wariant Szkolenia.
 13. Klient ma możliwość weryfikacji wariantu Szkolenia znajdującego się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia. 
 14. Przed wyborem przycisku „Kup teraz” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient wybiera sposób płatności, przy czym w przypadku płatności subskrypcyjnej Klient dodaje w formularzu numer karty kredytowej lub karty debetowej i jest to jedyny dostępny sposób płatności przy takim wyborze płatności. W przypadku płatności jednorazowej Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu.
 15. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Usługodawca wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia. 
 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. 
 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Szkolenia wskazanego przez Usługodawcę w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta Usługodawca wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.
 20. Usługodawca może organizować Promocje na wybrane warianty Szkolenia dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Szkolenia na stronie Sklepu. 
 21. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności: 
 1. płatność kartą płatniczą pomocą karty kredytowej lub karty debetowej (w przypadku płatności subskrypcyjnej jest to jedyny sposób płatności za Szkolenie, w każdym miesiącu płatność  za Szkolenie pobierana jest zgodnie z Umową),
 2. płatność elektroniczna (Umowa zostanie zawarta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,
 3. przelew tradycyjny (płatność bezpośrednio na konto Usługodawcy, Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę).
 1. Usługodawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail. 
 2. Płatność za Szkolenie dokonywana jest przy pomocy serwisu Przelewy 24 należącego do spółki PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym, wpisanej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014 lub PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.
 3. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów. 
 4. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie. 

Szkolenie

 1. Szkolenie to całoroczny program pracy i rozwoju w oparciu o pracę coachingową, mentorską i trenerską. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca udostępnia Klientowi treści i świadczy usługi zgodne z wariantem Szkolenia wybranym przez Klienta w ramach Zamówienia.
 2. Szkolenie składa się z 12 modułów tematycznych (w każdym miesiącu omawiane jest inne zagadnienie). Materiały o charakterze Treści cyfrowych dotyczące zagadnienia omawianego w danym miesiącu są udostępniane cyklicznie w miesiącu, w którym dane zagadnienie jest omawiane. Klient posiada czasowy dostęp do materiałów o charakterze Treści cyfrowych przez czas zgodny z opisem Szkolenia w wariancie wybranym i opłaconym przez Klienta (6 miesięcy od dnia udostępnienia Szkolenia w przypadku Szkolenia w wariancie SOLO, 12 miesięcy od dnia ostatniego dnia Szkolenia w przypadku Szkolenia w wariancie ADVENTURE lub PREMIUM).
 3. Spotkania z ekspertem omawiającym dane zagadnienie (w przypadku Szkolenia w wersji ADVENTURE I PREMIUM) odbywają się na żywo w terminach wskazanych przez Usługodawcę z wyprzedzeniem. Link do spotkania z ekspertem jest dostępny na platformie.  Spotkania z ekspertem dotyczą tematów omawianych w ramach Szkolenia. Usługodawca utrwala przebieg spotkania, a Klient ma dostęp do nagrania przez czas zgodny z opisem Szkolenia w wariancie wybranym i opłaconym przez Klienta. Spotkania z ekspertami odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, a Usługodawca udostępnia Klientowi link do spotkania przed rozpoczęciem spotkania z danym ekspertem. Usługodawca nie odpowiada za treści przekazane przez eksperta przy czym dokłada wszelkiej staranności by ekspert przekazał wiedzę rzetelną i przekazał ją w sposób zrozumiały dla Klienta.
 4. Sesje nazwane „Podsumowanie miesiąca” odbywają się co najmniej raz w miesiącu w celu podsumowania tematu omawianego w danym miesiącu (w przypadku Szkolenia w wersji ADVENTURE I PREMIUM) i odbywają się na żywo w terminach wskazanych przez Usługodawcę z wyprzedzeniem. Link do spotkania z ekspertem jest dostępny na platformie.  Sesje dotyczą tematów omawianych w ramach Szkolenia. Usługodawca utrwala przebieg spotkania, a Klient ma dostęp do nagrania przez czas zgodny z opisem Szkolenia w wariancie wybranym i opłaconym przez Klienta. Sesje odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM, a Usługodawca udostępnia Klientowi link do spotkania przed rozpoczęciem spotkania.
 5. Realizacja Zamówienia oznacza, że Usługodawca dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na platformie w ramach której Usługodawca udostępnia treści i przeprowadza Szkolenie). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia dostęp do treści dostępnych w ramach Szkolenia jest nieodpłatne.
 6. Ceny Szkolenia prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto i uwzględniającymi podatki.
 7. Ze względu na wariant Szkolenia, ceny Szkolenia mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów czy usług dostępnych w ramach Szkolenia. W przypadku płatności jednorazowej Cena Szkolenia jest niższa w porównaniu do Ceny Szkolenia opłacanej przy wyborze płatności comiesięcznych.
 8. Wszystkie warianty Szkolenia prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp Konta zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy przy czym materiały i usługi dostępne w ramach Szkolenia o ile nie wskazano inaczej będą udostępniane cyklicznie, nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 r. o ile inaczej nie wskazano w opisie Szkolenia. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
 9. W przypadku Szkolenia w wersji SOLO dostęp do Szkolenia jest udzielany przez Usługodawcę niezwłocznie. Treści dostępne w wersji SOLO Szkolenia są dostępne w całości po zalogowaniu się na Konto  przez Klienta/udostępniane cyklicznie.
 10. Z chwilą uzyskania przez Klienta dostępu do materiałów i usług udostępnianych w ramach Szkolenia Umowę uważa się za wykonaną w części w jakiej Klient ma dostęp do materiału lub usługi. 
 11. Materiały o charakterze Treści cyfrowych, Usługi cyfrowe udostępniane są Klientowi cyklicznie, tak by program realizowany był zgodnie z założeniem przez 365 dni.  W każdym miesiącu realizowany jest jeden moduł dedykowany danemu zagadnieniu. 

Konsultacje

 1. Konsultacje z Usługodawcą realizowane są wyłącznie w ramach Szkolenia w wariancie PREMIUM. Konsultacja dedykowana jest dla Klienta jako uczestnika Szkolenia i nie ma możliwości przekazania prawa do odbycia Konsultacji osobie trzeciej.
 2. Konsultacja trwa 60-90 minut. W razie spóźnienia Klienta na Konsultację czas Konsultacji nie ulega przedłużeniu.
 3. Klient zgłasza Usługodawcy chęć odbycia Konsultacji na udostępnionej przez Usługodawcę platformie, przy czym Konsultacja odbywa się w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia chęci odbycia Konsultacji przez Klienta. Po otrzymaniu wiadomości w sprawie odbycia Konsultacji Usługodawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dokładnego terminu odbycia Konsultacji i jej przedmiotu. 
 4. Klient, po ustaleniu szczegółów związanych z Konsultacją z Usługodawcą, określa termin odbycia Konsultacji poprzez wybór daty i godziny spotkania w kalendarzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie http://www.jakubgromek.pl/konsultacje/. Klient otrzymuje potwierdzenie wyboru terminu oraz link do spotkania, które odbywa się na platformie ZOOM.
 5. Przed odbyciem Konsultacji Usługodawca przesyła Klientowi link do spotkania.
 6. Klient ma prawo odwołania terminu Konsultacji, która została potwierdzona na 24 godziny przed planowanym czasem odbycia Konsultacji ustalonym przez Strony. W uzasadnionych przypadkach i z ważnych powodów Usługodawca dopuszcza przełożenie Konsultacji w terminie późniejszym.
 7. Brak obecności Klienta na potwierdzonej przez niego Konsultacji w umówionym terminie bez wcześniejszego przełożenia lub przełożenie Konsultacji w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 5 skutkuje uznaniem Konsultacji za odbytą i w takim wypadku liczba Konsultacji przysługujących Klientowi w ramach Szkolenia zostaje zmniejszona o jedną Konsultację. 
 8. W przypadku gdy Konsultacja odbywa się w terminie 60 dni od dnia 1 stycznia 2023 r., Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta składa w ramach potwierdzenia terminu Konsultacji oświadczenie o zgodzie na odbycie Konsultacji przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i w takim wypadku w razie odstąpienia od Umowy wartość Konsultacji potrącana jest od kwoty zwracanej Klientowi.
 9. Klient ma prawo odbyć Konsultacje w termie trwania Szkolenia tj. od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Po upływnie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, nie przysługuje Klientowi prawo do odbycia Konsultacji w ramach Umowy.

Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz materiałów udostępnianych w ramach Szkolenia. Usługodawca może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Szkolenia lub zamieszczając go przy danym materiale objętym prawami autorskimi. 
 2. Klient ma prawo korzystać z materiałów dostępnych w ramach Szkolenia wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Szkolenia. 
 3. Zabrania się Klientowi udostępniać materiałów dostępnych w ramach Szkolenia, danych do swojego Konta Klienta, linków przesyłanych w ramach Szkolenia, informacji przekazywanych w ramach Szkolenia innym podmiotom.
 4. Dostępne w ramach Szkolenia materiały nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).
 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Szkolenia, w całości lub w części o ile Usługodawca wprost nie wskaże inaczej,
 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści dostępnych w ramach Szkolenia jak i dostępnych na stronie Sklepu,
 3. odpłatnego rozpowszechniania treści w tym treści i materiałów przekazywanych w ramach Szkolenia, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
 4. nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym treści Szkolenia jak i dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
 1. O ile w opisie Szkolenia nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy przy czym dostęp do treści udostępnianych w ramach Szkolenia w przypadku wariantu SOLO zostaje odebrany po upływie 6 miesięcy od dnia udostępnienia Szkolenia, a w przypadku wariantu ADVENTURE i PREMIUM zostaje odebrany po upływie 12 miesięcy od ostatniego dnia Szkolenia.

Uprawnienia w razie niezgodności z Umową (odpowiedzialność za wady Szkolenia)

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Szkolenie jest niezgodne z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Szkolenia z Umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Szkolenia z Umową Klient powinien skontaktować się z Usługodawcą (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością z Umową. 
 3. Jeżeli Szkolenie jest niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową. 
 4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. 
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Szkolenia z Umową oraz wartość Szkolenia. 
 6. Usługodawca doprowadza Szkolenie do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Szkolenia do zgodności z Umową ponosi Usługodawca. 
 7. Jeżeli Szkolenie jest niezgodne z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy: 
 1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
 2. Usługodawca nie doprowadził Szkolenia do zgodności z umową zgodnie z puntem 6; 
 3. Brak zgodności z Umową występuję nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić Szkolenie do zgodności z Umową; 
 4. Z oświadczenia Usługodawcy lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Szkolenia do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 
 1. Usługodawca rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Szkolenia z Umową wystosował odpowiednie żądania do Usługodawcy, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 6. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Szkolenia realizowanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się prze upływem roku od dostarczenia treści w ramach Szkolenia, istniał w chwili jej dostarczenia. 
 7. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Szkolenia z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataił. 
 8. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Szkolenia dostarczanego w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. 
 9. Domniemania w skazane w punt 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli: 
 1. Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy; 
 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści udostępnianych w ramach Szkolenia zgodnie z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku. 
 1. Uprawnienia z tytułu niezgodności Szkolenia z Umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Treści lub Usługi Cyfrowej  z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy. 
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. 

Czas trwania umowy

 1. Program Mój przełomowy rok realizowany jest w wersji Szkolenia ADVENTURE I PREMIUM od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, a Umowa zawierana jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. Po zrealizowaniu Szkolenia Klient posiada dostęp do materiałów przez czas wskazany w opisie Szkolenia wybranym i opłaconym przez Klienta.
 2. Klientowi przysługuje 60-dniowe prawo odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy liczony jest od dnia 1 stycznia 2023 r. w przypadku Szkolenia w wersji ADVENTURE I PREMIUM oraz od dnia zawarcia Umowy w przypadku Szkolenia w wersji SOLO.
 3. W przypadku Szkolenia w wersji SOLO Umowa zawierana jest na czas określony w opisie Szkolenia w wersji SOLO w Sklepie i zawierana jest z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę. Klient posiada dostęp do materiałów udostępnianych w ramach Szkolenia w wersji SOLO przez czas określony w opisie Szkolenia, przy czym za dzień udostępnia materiałów uważa się dzień przesłania przez Usługodawcę danych umożliwiających dostęp do materiałów.
 4. W przypadku odbycia Konsultacji w ramach Szkolenia i odstąpienia przez Klienta od Umowy zgodnie z Regulaminem od Kwoty zwracanej Klientowi odejmuje się zryczałtowaną wartość odbytej Konsultacji tj. 400  złotych brutto. 
 5. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług, Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.
 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności przy czym płatność pomniejszana jest o wartość Konsultacji odbytych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 9. Rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem wykonania Umowy. 
 10. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w szczególności, gdy a) działania Klienta wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy b) działania Klienta istotnie szkodzą Usługodawcy c) Klient doprowadzi do obiektywnie uzasadnionej okolicznościami utraty zaufania do Klienta.  W takim wypadku Usługodawca zwróci Klientowi cenę Szkolenia pomniejszoną o wartość Szkolenia odbytego do dnia rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługodawca składa Klientowi poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail podany przez Klienta.
 11. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem Szkolenie z zachowaniem 30 dni terminu wypowiedzenia, przy czym oświadczenie o wypowiedzeniu skuteczne jest na koniec miesiąca kalendarzowego w którym zostało złożone. Oświadczenie o wypowiedzeniu Klient składa poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@jakubgromek.pl. Usługodawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o wypowiedzeniu poprzez przesłanie potwierdzenia na adres e-mail Klienta.
 12. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z upływem okresu wypowiedzenia. Usługodawca zwróci Klientowi cenę Szkolenia pomniejszoną o wartość dostarczonych materiałów i usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy, wydatki, które Usługodawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy oraz wysokość odszkodowania wynikającego ze szkody powstałej u Usługodawcy na skutek wypowiedzenia Umowy bez ważnego powodu w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów Usługodawca zwróci Użytkownikowi cenę Szkolenia pomniejszoną o wartość dostarczonych materiałów i usług świadczonych do dnia rozwiązania Umowy i wydatki, które Usługodawca poczynił w celu należytego wykonania Umowy. W szczególności Usługodawca może przyjąć zryczałtowaną wartość miesiąca wykonania Umowy do dnia rozwiązania Umowy na podstawie wypowiedzenia jako wartość jaką Klient płaci za Szkolenie wybierając płatność subskrypcyjną (w przypadku płatności jednorazowej z góry cena Szkolenia w danym wariancie jest niższa zgodnie z opisem Szkolenia w Sklepie).
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.
 14. Zwrot płatności nastąpi w terminie do 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 15. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Pozasądowe spory rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie. 
 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

Obowiązywanie
i zmiany w
regulaminie

 1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych wariantów Szkolenia, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.
 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.
 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania. 
 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.
 7. Usługodawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi. 
 8. Usługodawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu. 

Ochrona danych osobowych 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy. 
 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu. 

Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny. 
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail. 
 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu. 
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. 
 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego. 

Linki

Regulamin do pobrania (PDF)

Poprzednie wersje regulaminów (PDF): 

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

 

Usługodawca: 


Jakub Gromek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETCORP Jakub Gromek,  pod adresem ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta, 1/57, 02-736 Warszawa NIP 8222159024, REGON 141380312.Oświadczam, że odstępuję od Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie Mój przełomowy rok, wariant  SOLO/ADVENTURE/PREMIUM

Cena brutto: ___________


DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Ciebie wybrany przy zakupie Szkolenia na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcesz otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________. 

 

 _________________________________

podpis oraz data

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:


Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Jakub Gromek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NETCORP Jakub Gromek,  pod adresem ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta, 1/57, 02-736 Warszawa NIP 8222159024, REGON 141380312.

 W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy. 
 

Czas zacząć świadomie budować swoje życie! Jestem tutaj, aby pomóc Ci zaplanować kroki i towarzyszyć Ci w tej drodze.

Address

Postępu 19 lokal 110,

02-676 Warszawa

 

©2023 Jakub Gromek | Pan Produktywny

Shopping cart

0

Brak produktów w koszyku.

Hit Enter to search or Esc key to close